ЗАТВЕРДЖЕНО Державну реєстрацію змін до установчих

Наказ відділу освіти документів ПРОВЕДЕНО

Виконавчого комітету дата реєстрації 18.03.2015

Березанської міської ради номер запису 13521050014000129

№28від 06.03. 2015р. державний реєстратор Кохан Т.Д.

С Т А Т У Т

БЕРЕЗАНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Нова редакція)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.БЕРЕЗАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.

2.Засновником закладу освіти є Березанська міська рада. Кола за своєю організаційно-правовою формою є комунальна організація (установа, заклад).

3. Загальноосвітній навчальний заклад у своїй діяльності користується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, а також власним Статутом.

4. Головним завданням загальноосвітнього навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціальної зрілості, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленою до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань природу, людину і суспільство.

5. Діяльність загальноосвітнього навчального закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання: рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти: науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

6. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується закладом, школа має статус загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

7. Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, рахунки в установах банку. Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

8. Загальноосвітній навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

9. Юридична адреса закладу освіти: 07540, Київська обл., м. Березань,

вул. Горького, 3

Заклад освіти має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- вивчати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

- розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

- визначати контингент учнів;

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- організувати підготовку і перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати, матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних, фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

- здійснювати будівництво і рекомендацію, капітальний ремонт на основі договорів підрядну чи господарським способом.

13. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти встановлюється в закладі освіти мережа класів.

14. Медичне обслуговування забезпечується засновником, місцевим органом державного управління і здійснюється Березанською міською лікарнею.

15. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначається згідно чинного законодавства, договорами, що укладені між ними.

16. Загальноосвітній навчальний заклад може мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, групи продовженого дня за батьківську плату.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених міністерством освіти і науки України.

2. Виробничий навчальний план – основний документ, що регулює навчально-виховний процес. Він затверджується відділом освіти.

3. У вигляді додатків до навчального плану, який містить інваріантну та варіативну частину, додається розклад уроків, тижневий та щоденний режим роботи закладу освіти.

4. Працює навчальний заклад за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особистостей, а також природничих здібностей, обирає форми, засоби і методи навчання та виховання в межах, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та власним Статутом.

5. Індивідуалізація та диференціація навчання у загальноосвітньому навчальному закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти сформована на державному рівні та є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти. Варіативна частина плану формується з урахуванням спеціалізації та профілю навчання, побажань батьків та учнів, стану матеріально-технічної бази школи, наявності педагогічних кадрів.

6. З урахуванням освітніх запитів, особливостей регіону, кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази школа організовує профільне навчання в старшій школі.

7. Загальноосвітній навчальний заклад працює за семестровою 5-ти денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення школи, складання екстернів.

8. Мережа класів у загальноосвітньому навчальному закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

9. Прийом учнів до всіх класів здійснюється на без конкурсній основі відповідно до території обслуговування, закріпленої за школою органами місцевого самоврядування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за наявністю вільних місць у відповідному класі.

10. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють, а також свідоцтва про народження (ксерокопії), медичної довідки встановленого зразка, до школи ІІІ ступеня – документи про наявний рівень освіти. До першого класу, як правило зараховуються діти з 6 років.

11. До школи для здобуття освіти зараховуються громадяни України, незалежно від раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального положення, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до школи відповідно до законодавства.

12. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх заміняють. Подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого закладу для здобуття загальної освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають до закладу заяву із зазначенням причини та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. Навчально-виховний процес здійснюється за річними формами; у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій.

13. Загальноосвітній навчальний заклад може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном.

14. Навчальний рік у загальноосвітньому навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, то підтверджується підготовкою приміщення для роботи в новому навчальному році.

15. Навчальний рік для учнів 1-11 класів ділиться на два семестри. Закінчується навчальний рік відповідно до рішень Міністерства освіти і науки України.

16. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

17. Для учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної складової навчального плану і профільних предметів. У випускних 4, 9, 11 класах проводиться державна підсумкова атестація відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

18. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності наробляється (крім випадків, передбачених законодавством).

19. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви – 30хв. після другого уроку.

20. Тривалість канікул протягом року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

21. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором загальноосвітнього навчального закладу.

22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

23. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції з ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності учнів за рік заносяться до особових справ учнів.

24. У 1 класах дається словесна оцінка якості знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

25. Вважається доцільним виставлення оцінки з поведінки щотижня в щоденнику учня. У документі про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка з поведінки не виставляється.

26. Основною структурною одиницею кожного навчального предмета є тема, передбачена програмою. За тематичного оцінювання кожна оцінка, яку отримує учень, має бути результатом опанування ним конкретної теми. Тематична оцінка фіксується в журналі в окремій колонці.

27. Навчання учнів у 4, 9, 11 класах завершується проведенням підсумкової атестації відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, встановленому МЛН України. Порядок переведення й випуску учнів встановлюється Міністерством освіти і науки України.

28. Перевідними та випускними оцінками є всі оцінки 12-бальної школи оцінювання, які виставляються у відповідний документ про освіту.

29. За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат).

30. Випускникам 9, 11 класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

31. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх заміняють) направляються для обстеження їх фахівцями відповідальної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної комісії такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх заміняють).

32. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків.

33. Учням, які закінчили основну школу (9 клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступенів, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

34. Випускники, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступенів одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів всіх видів акредитації. Зразки документів про базову повну загальну середню освіту затверджується Кабінетом Міністрів України.

35. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8, 10 класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні», срібною «За досягнення у навчанні». Особам, які закінчили основну школу з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12) видається свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.

36. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

37. План проведення навчальних екскурсій та навчальної практики затверджується директором школи. Форми організації навчальної практики можуть бути різними.

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

1. Виховання учнів у школі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах.

3. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій та воєнізованих формувань.

4. Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності у зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу. Дотримання правил внутрішнього розпорядку Статуту школи. Застосування методів фізичного та психологічного насильства до учнів забороняється.

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Учасники навчально-виховного процесу в школі є: учні, педагогічні працівники, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, адміністрація закладу, батьки або особи, які їх заміняють.

2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, положення про загальноосвітній навчальний заклад, даним Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

3. Учні мають гарантоване право на:

- доступність і безплатність повної загальної середньої освіти у державному загальноосвітньому навчальному закладі;

- вибір певного загальноосвітнього навчального закладу, форми навчання, предметів варіативної складової навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах, виставках;

- отримання додаткових, у тому числі платних навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- повагою людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- участь в органах громадського самоврядування в закладу;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- участь у добровільних самодіяльних, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами;

- захист від будь-якої форми експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників; які порушують їх права, принижують чесність і гідність.

4. Учні школи зобов’язані:

- оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватись вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність учнів та працівників;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- бережно ставить до державного, громадського і особистого майна та майна учнів інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;

- дотримуватись правил особистої гігієни;

- щоденно навчальні заняття відвідувати в шкільній формі, а уроки фізичної культури та трудового навчання у відповідній формі;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи, Статутом;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи;

- в разі нанесення матеріальних збитків навчальному закладу учні, батьки повинні відшкодовувати їх.

5. Учні можуть бути відраховані зі школи за невиконання своїх обов’язків згідно Статуту. Учні залучаються за їх згодою батьків та осіб, які їх заміняють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6. За виконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них накладаються стягнення відповідно до закону.

7. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки та забезпечують результативність своєї роботи.

8. Права та обов’язки педагогічних працівників визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами трудового внутрішнього розпорядку, цим Статутом та посадовою інструкцією.

9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників школи, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

10. Педагогічні працівники школи мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну роботу, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції керівництву закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

11. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуватись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров’я;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати Статут закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, моральну і політичну культуру;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затверджених МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, керівника школи.

12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директорам школи і затверджується відділом освіти. Обсяг тижневого навантаження менше тарифної ставки може бути лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

13. Керівник загальноосвітнього навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих кабінетами та майстернями, права і обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та Статутом загальноосвітнього навчального закладу.

14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

15. Директор і педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку встановленого Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність посаді, присвоюється займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання «Старший вчитель» та «Учитель-методист».

16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку загальноосвітнього закладу, не виконують посадових обов’язку, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з законодавством.

17. Права і обов’язки технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

18. Батьки учнів та особи, які їх займають, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраними до ради закладу освіти, батьківського комітету та їх органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини у науковій, інноваційній, спортивній, трудовій діяльності закладу освіти;

- брати участь у законах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, а також у відповідних державних, судових органах.

19. Батьки та особи, які їх заміняють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природничих здібностей;

- поважати честь гідність дитини та працівників закладу;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи;

20. У разі невиконання батьками та особами, які їх заміняють обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

1. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює його директор.

2. Директор та його заступники призначаються та звільняються з посади відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради згідно з законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.

3. Директор загальноосвітнього навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення системи навчання та виховання;

- заохочення творчих пошуків, дослідно-експерементальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- розглядає пропозиції педагогічної ради про включення учнів із навчального закладу і за наявністю підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у мережах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

4. Директор навчального закладу є головою педагогічної ради постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

5. Засідання педагогічної ради проводяться відповідно до потреб загальноосвітнього навчального закладу. Кількість засідань педагогічних рад визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

6. Педагогічна рада роздає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режим роботи загальноосвітнього навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, народження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів і працівників закладу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання ними своїх обов’язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю школи.

7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу, що складаються не менше одного разу на рік.

8. Делегати конференції з правом вирішального голосу обирається від таких категорій:

- працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;

- учнів представників закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

9. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів (по 10 чоловік).

10. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

11. У період між загальними зборами діє рада загальноосвітнього навчального закладу, діяльність якого регулюється Статутом закладу освіти.

Рада закладу освіти:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- погоджує робочий навчальний план та режим роботи закладу;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти;

- розглядає ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання учнів;

- розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

10. За рішенням загальних зборів у навчальному закладі створюється піклувальна рада.

11. Члени піклувальної ради обираються на конференції. Її склад формується з представників виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організації, окремих громадян.

12. Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази; залучення додаткових джерел фінансування закладу; поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу; стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

13. За рішенням загальних зборів у загальноосвітньому навчальному закладі створюється орган учнівського самоврядування.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Матеріально-технічна база загальноосвітнього навчального закладу включає в себе:

- будівель споруди;

- землю;

- комунікації;

- обладнання;

- матеріальні цінності.

2. Фінансування навчального закладу здійснюється його засновником – Березанською міською радою.

3. Фінанси-господарська діяльність здійснюється на основі його кошторису.

4. Джерелами фінансування загальноосвітнього навчального закладу є:

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбачуваному нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;

- від здачі в оренду приміщень;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

5. У закладі освіти створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням міської ради бухгалтерський облік ведеться централізовано бухгалтерією міськвно.

7. Заклад освіти має право згідно з законодавством придбати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи або фізичної особи.

8. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

МІЖНАРОДЖЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та суспільно-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними органами та освітніми асоціаціями.

2. Навчальний заклад має право укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

1. Державний контроль за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики середньої освіти. Державний контроль здійснює Міністерство освіти і науки України, департамент науки і освіти Київської області державної адміністрації, Березанська міська рада, що є засновником, відділу освіти виконавчого комітету Березанської міської ради, органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

2. Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять уроків у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3. У період між атестацією проводяться перевірки загальноосвітнього навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ПРИМІЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЕРЕЗАНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

1. Створення, реорганізація та ліквідація школи здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за рішенням засновника та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає Березанська міська рада. Реорганізація Березанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 відвідується шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Березанською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Березанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Березанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

4. При реорганізації чи ліквідації школи учням, які навчались в ній повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

5. При реорганізації чи ліквідації школи працівниками, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства.

6. Школа вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру.

Кiлькiсть переглядiв: 775

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.