Склад методичної ради:

Макаренко Г.М. – голова методичної ради, заступник директора з НВР.

Дмитренко І.Ф. – директор школи.

Козацька К.М. – заступник директора з ВР.

Соцька Т.І. – керівник МО вчителів гуманітарного циклу.

Слєпченко Н.В. – керівник МО вчителів природничо-математичного циклу.

Яценко С.М. – керівник творчої групи вчителів іноземної мови.

Божок Т.В. – керівник МО вчителів І ступеня.

Применко Т.В.. – керівник творчої групи з основ здоров’я.

Родюк.Т.М. - керівник психолого-педагогічного семінару.

Герасименко Н.Ф. - методист міського методичного кабінету.

Особистісно – орієнтоване спрямування школи на основі підвищення компетентності вчителя

Творчість вчителя-основа глибоких знань

Завдання методичної ради на 2018/2019 навчальний рік:

-вивчення діяльності шкільних методичних об’єднань;

-аналіз стану викладання предметів, якості знань;

-аналіз проведення шкільних та міських олімпіад;

-вивчення і пропаганда педагогічного досвіду роботи вчителів школи;

-надання методичної допомоги вчителям.

Організаційні заходи:

-провести діагностування педагогічного колективу з метою вдосконалення планування методичної роботи;

-поновити картотеку передового педагогічного досвіду;

-оформити підбірку матеріалів «Зернина до зернини – в колос педагогічної майстерності»;

-оформити підбірку матеріалів по роботі з обдарованими дітьми.

План роботи методичної ради на 2018 /2019 н.р.

Вересень

1. Аналіз методичної роботи за минулий 2017/2018 навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об'єднань, творчих груп) на новий 2018 / 2019 навчальний рік.

2. Аналіз роботи педколективу над навчально-методичною проблемою «Формування у дітей позитивної мотивації до навчання шляхом створення умов для творчого розвитку кожної особистості, збереження і зміцнення здоров'я учнів на основі впровадження здоров'язберігаючих педагогічних технологій».

3. Діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності.

4. Створення ініціативної групи для опрацювання та систематизації результатів анкетування, діагностування та визначення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблеми.

5. Розподіл обов'язків між членами методичної ради.

6. Затвердження планів роботи, графіка предметних тижнів, декад.

7. Організація роботи творчої групи «Розвиток здібностей і обдарувань учнів».

8. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2018/2019 навчальному році.

9. Організація роботи з обдарованими дітьми і накреслення подальших перспектив, визначення шляхів оптимізації педагогічної діяльності з вирішення проблеми обдарованої дитини.

10. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Жовтень

1. Про підготовку до атестації вчителів.

2. Панорама творчих ідей. Семінар-практикум: «Урок від А до Я: методи й прийоми».

3. Поповнення методичних рекомендацій «Психологічні особливості обдарованої дитини» для використання їх в роботі.

4. Про організацію конкурсу «Учитель року – 2019».

5. Про підготовку учнів до участі в шкільних, міських предметних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт МАН.

6. Організація методичної роботи з учителями, які відчувають проблеми в організації навчально-виховного процесу.

7. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Грудень

1. Організація та проведення огляду – конкурсу «Панорама творчих уроків».

2. Презентаційний меседж «А я роблю так…».

3. Оформлення панно « Розсип цікавих педагогічних ідей».

4. Оформлення картотеки передового педагогічного досвіду «Я б хотіла поділитися з колегами…».

5. Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.

6. Конференція: захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

7. Поповнення банку даних передового педагогічного досвіду та новинок психолого-педагогічної літератури.

8. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

Лютий

1. Виконання планів МО щодо роботи над методичною проблемою.

2. Підсумок участі учнів у шкільних, міських олімпіадах з основ наук, конкурсах учнівських творчих робіт МАН.

3. Підсумки результатів конкурсу «Учитель року – 2019».

4. Творчий звіт учителів, які атестуються.

5. Підсумки атестації педагогічних працівників.

6. Організація та проведення методичного тижня «Шляхи удосконалення форм і методів педагогічної діяльності».

7. Підготовка до ДПА.

8. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психоголого-педагогічної літератури.

Травень

1.Аналіз методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік та визначення напрямків роботи з педпрацівниками на новий 2019/2020 навчальний рік.

2. Підведення підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.

3. Розгляд основних документів по закінченні 2018/2019 н.р. та проведення ДПА в навчальному закладі.

4. Розгляд завдань для ДПА за курс початкової освіти.

5. Розгляд завдань для ДПА за курс базової середньої освіти.

6. Результати моніторингу навчального процесу за 2018/ 2019 н.р.

7.Звіти керівників шкільних МО про роботу МО над науково-методичною проблемою школи .

8.Методичний супровід учителів, які розробляють методичні теми, пов’язані з ІКТ.

9.Створення «скарбничок» електронних освітніх ресурсів, анотованих списків до них:

-розробка матеріалів до уроків;

-перелік презентацій до уроків;

-посилання на освітні інтернет ресурси, електронні тести.

10.Створення банку ідей щодо планів науково-методичної роботи на новий 2019/2020 навчальний рік.

11. Підготовка до серпневих нарад учителів.

Організація підвищення фахового рівня та кваліфікації педагогічних кадрів у міжкурсовий період

Організаційні заходи:

1.Провести діагностування педагогічного колективу з метою вдосконалення планування методичної роботи.

2.Поновити картотеку передового педагогічного досвіду «Я б хотіла (хотів) поділитися з колегами».

3.Продовжити оформлення матеріалів «Зернина до зернини – в колос педагогічної майстерності».

4.Оформити матеріали по роботі з обдарованими дітьми, висвітлення у шкільній газеті «Від Адо Я».

5.Випуск методичних бюлетенів та буклетів про результати виконаної роботи.

6.Проводити регулярно засідання методичних об'єднань з метою вирішення поточних проблем.

Організація підвищення фахового рівня та кваліфікації педагогічних кадрів в міжатестаційний період

№ п/п Зміст роботи Термін Відповідальний
1 2 Продовжити реалізацію роботи над науково-методичною проблемою школи: «Формування у дітей позитивної мотивації до навчання шляхом створення умов для творчого розвитку кожної особистості,збереження і зміцнення здоров'я учнів на снові здоров'язберігаючих педагогічних технологій». Засідання методичних об'єднань: - вчителів початкових класів; - вчителів гуманітарного циклу; - вчителів природничо-математичного циклу; - вчителів іноземної мови; - вчителів творчої групи з основ здоров’я. Протягом року Вересень, грудень, березень, травень. Вчителі закладу Божок Т.В. Соцька Т.І. Слєпченко Н.В. Яценко С.М. Применко Т.В.
3 Засідання методичної ради методичного кабінету. Вересень, жовтень, грудень, лютий, травень. Макаренко Г.М.
3 4 Реалізація системи форм індивідуальної методичної роботи: 1.самостійний аналіз своєї педагогічної діяльності в органічному поєднанні з результатами успішності учнів; 2. робота над власною методичною темою 3. створення програми саморозвитку вчителя; 4. формування особистого кейсу. Школа педагогічної майстерності: -Діагностування професійної підготовки вчителів, професійних умінь і знань учителя, рівня методичної підготовки, творчого потенціалу вчителя. -Панорама творчих ідей. Семінар – практикум: «Створення ситуації успіху – творча співпраця учителя і учня у освітньому процесі». Вернісаж відкритих уроків учителів, які атестуються, протягом атестаційного періоду 2018/2019н.р. -Огляд-конкурс «Панорама творчих уроків». Презентаційний меседж «А я роблю так…». Оформлення панно «Золотий розсип цікавих педагогічних ідей». -Методичний тиждень «Шляхи удосконалення форм і методів педагогічної діяльності». -Творчі звіти вчителів. Контроль і узагальнення досягнутих результатів. Впровадження передового педагогічного досвіду. Протягом року Вересень Жовтень Листопад Грудень Грудень Березень Березень Вчителі Макаренко Г.М. Макаренко Г.М. Макаренко Г.М. Макаренко Г.М. Макаренко Г.М. Макаренко Г.М. Макаренко Г.М.
5 6 Інструктивно-методичні наради з актуальних проблем педагогічної практики, виходячи з нових вимог до якісної освіти з опрацюванням нормативних документів. Організація планової курсової перепідготовки педагогічних працівників. Щомісяця Згідно з графіком Макаренко Г.М. Макаренко Г.М.
7 8 9 10 11 Поповнити банк інноваційних ідей у галузі науково-методичної роботи: Банк інформаційно-методичних матеріалів для учнів, батьків і педагогів щодо здорового способу життя. Поповнення інформаційного банку даних про інноваційні технології підвищення професійної компетентності педагогів. Оновлення банку даних перспективного педагогічного досвіду. Експертиза мотивації самовдосконалення особистості членів педагогічного колективу. Здійснення аналізу даних діагностики, прогнозування можливих шляхів підвищення фахової та методичної майстерності педагогічних працівників. Проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та підготовка до ІІ етапу. Протягом року Вересень-грудень Січень-травень Листопад-грудень Жовтень ЗНВР ЗНВР ЗНВР ЗНВР ЗНВР
12 Проведення І (шкільного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019». Жовтень, листопад ЗНВР
13 Співпраця з педагогічними працівниками, які атестуються у 2018/2019 н.р. Протягом року ЧАК
14 Участь у предметно-методичних тижнях і декадах: -фізичної культури та спорту; -безпеки життєдіяльності; -фізики,хімії,географії,біології,екології; -математики; -української мови і літератури; -іноземної мови; -історії та правознавства Заброцький Р.І. ЗНВР Слєпченко Н.В. Макаренко Г.М. Войтенко Н.Г. Познік В.М. Соцька Т.І. Яценко С.М. Коломієць О.А.
15 Організація та проведення засідань шкільної атестаційної комісії. Вересень, жовтень, березень, квітень. Дмитренко І.Ф.
16 Творчий звіт учителів, що атестуються. Березень ЗНВР
17 Організація педагогічних виставок. Грудень, травень. ЗНВР
18 Випуск методичних бюлетенів. Щомісяця ЗНВР, ЗВР
19 Звіти шкільних МО та творчих груп. Квітень Керівники МО та творчих груп
20 Робота з молодими спеціалістами: «Школа майстерності молодого вчителя»: -організаційні заходи, співпраця з наставниками: робота творчих пар «Досвід+Молодість»; -робота з документацією. Протягом року ЗНВР
21 Скласти графік консультацій для вчителів з урахуванням їхніх запитів. Протягом року ЗНВР
22 Поповнити кабінет методичною й педагогічною літературою. Протягом року ЗНВР
23 Продовжити функціювання веб-сайту закладу. Протягом року Островська Л.Б.
24 ШМО використовувати сайт для розміщення інформації по діяльності вчителів та по навчальній діяльності учнів. Постійно Керівники ШМО
25 Творчим групам, керівникам шкільних мо подавати інформацію Островській Л.Б. два рази на місяць для розміщення на сайті закладу. Регулярно Островська Л.Б ЗНВР, ЗВР, Божок Т.В., Слєпченко Н.В. Соцька Т.І., Применко Т.В., Яценко С.М.

Проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
№ п/п ПІП вчителя Дата Вид курсів
Вересень
1 Козацька К.М. 17.09-28.09.18 Курси для заступників директорів шкіл з виховної роботи
Вересень
2 Применко Т.В. 18.09-20.09.18 Курси (короткотермінові) з проблеми: «Нова українська школа: формування здоров'язбережної компетентності у процесі вивчення інтегрованого курсу «Основи здоров'я» у 5-9 класах».
Листопад-травень
3 Індовська Т.О. 12.11-13.11.18 18.12-19.12.18 14.05-15.05.19 Курси для вчителів зарубіжної літератури та російської мови (дистанційна форма навчання).
Грудень
4 Соцька Т.І. 03.12-14.12.18 Курси з проблеми:«Технології розвитку творчих здібностей учнів у освітньому процесі Нової української школи» (розробники: Пліванчук К.В., Заболотний О.В.).
Січень
5 Бобир С.М. 11.03-22.03.19 Курси з проблеми: «Формування комунікативної компетентності молодшого школяра в умовах реалізації концептуальних засад Нової української школи» (розробники: Ткаченко А.П., Ткаченко А.О.).
6 Островська Л.Б. 15.04-26.04.19 Курси для вчителів інформатики.
7 Коломієць О.А. 18.09-19.09.18 18.12-19.12.18 14.03-15.03.19 Курси для вчителів образотворчого мистецтва
Кiлькiсть переглядiв: 1637

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.